นเรศ สุรสิทธิ์.

การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ และจดหมายส่วนตัว = Business and personal correspondence / นเรศ สุรสิทธิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2548 - 283 หน้า

Y49 M05 D53

9748595358


การเขียนจดหมาย.
การเขียนทางธุรกิจ.
จดหมายธุรกิจ

651.75 / น266ก 2548