ชลมารค พันธุ์สมบัติ

เรียนรู้สร้างมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นจากตัวอย่างงานจริง Flash 8 workshop / ชลมาร์ค พันธุ์สมบัติ. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549. - 244 หน้า : ภาพประกอบ.

มี CD-ROM ประกอบ 1 แผ่น

Y49 M05 D00

9744893087


Flash 8 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

006.7869 / ช225ร