ยืน ภู่วรวรรณ.

เทคนิคการประยุกต์และใช้งานลิเนียรไอซี. เล่ม 1 / ยืน ภู่วรวรรณ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2521 - 281 หน้า


ไฟฟ้ากระแส.

621.3 / ย315ท