พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น.

นิทานเวตาล / พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.), ทรงนิพนธ์ - กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2543 - 236 หน้า : ภาพประกอบ

Y49 M05 D11

9748769739


นิทานคติธรรม.
วรรณคดีสันสกฤต

891.23 / พ674น