นิรุบล สิริมงคล.

เรียนเยอรมัน 1 = / เรียบเรียงเนื้อหา, นิรุบล สิริมงคล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็ม ไอ เอส ซอฟท์เทค, 2548 - 133 หน้า : ภาพประกอบ

มี CD-ROM ประกอบ 3 แผ่น

Y49 M05 D13

9749306406


ภาษาเยอรมัน--การใช้ภาษา
ภาษาเยอรมัน--บทสนทนาและวลี.

435.24 / น658ร