อยู่ชายขอบมองลอดความรู้ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 - 14, 382 หน้า : ภาพประกอบ

รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ฉลาดชาย รมิตานนท์

Y49 M05 D41

9743236406


สังคมวิทยา.
มานุษยวิทยา.
กลุ่มชาติพันธุ์.

301 / อ312