ไพโรจน์ สาลีรัตน

ร้อยเรื่องล้านนา / ไพโรจน์ สาลีรัตน, เขียน. - กรุงเทพฯ : HM, 2549. - 201 หน้า : ภาพประกอบ.

ตรงไหน... คือล้านนา -- วิญญาณแห่งดนตรีล้านนา -- ฟ้อนผี...ความลึกลับแห่งล้านนา -- จากผนังโบสถ์สู่ผนังใจ -- 10 กิจกรรมภาคบังคับ สำหรับมาให้ถึง...เมืองหนาวเชียงใหม่ -- 2 สายถนนคนเดิน -- 10 local eating places...best of Chiang Mai -- กาแฟกับขนมฝรั่ง -- 10 trendy restaurants... Chiang Mai delicious -- 10 new boutique hotels & resorts.

Y49 M05 D41

9749399579


วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)


ไทย--ประวัติศาสตร์--ล้านนา
ไทย (ภาคเหนือ)--ประวัติศาสตร์

306.09593 / พ993ร