ชาญชัย อาจินสมาจาร.

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล = Staff training and development / ชาญชัย อาจินสมาจาร - กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2548 - 184 หน้า : แผนภูมิ

Y49 M05 D51

9742130442


บุคลากร--การฝึกอบรม.
การจัดการ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

658.3 / ช486ก