ชอนเบิร์ก, อลัน อาร์.

169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย = 169 ways to score points with your boss / โดย อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียงโดย วรหทัย - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส, 2548 - 208 หน้า

Y49 M05 D51

974927797X


การจัดการนายจ้าง
ความสำเร็จทางธุรกิจ

650.13 / ช317ร