หนุ่มเมืองจันท์.

มองโลกง่ายง่ายสบายดี / หนุ่มเมืองจันท์ - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 - 182 หน้า - ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ; 3 . - ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ; 3 .

Y49 M05 D56

9743231188


การตลาด
การจัดการธุรกิจ

658.8 / ห161ม 2548