ณาตยา ฉาบนาค.

ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร = Management information system / โดย ณาตยา ฉาบนาค. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอส. พี. ซี. บุ๊ค, 2548 - 322 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: เรียนรู้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

Y49 M05 D73

9749368568


ระบบสารสนเทศ
ระบบสื่อสารข้อมูล.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

658.4038011 / ณ429ร