อิศริยา ครองอำแพง.

เป็นหัวหน้าใครว่าง่าย / อิศริยา ครองอำแพง, วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์ค, 2549 - 175 หน้า

Y49 M05 D51

9749396197


นายจ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล.
ผู้นำ

650.13 / อ757ป