คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.

ใครเอาเงินของฉันไป = Who took my money? / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; แปลเรียบเรียงโดย โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 - 311 หน้า

Y49 M05 D57

9742121524


การเงินส่วนบุคคล
การลงทุน

332.6 / ค451ค