สุวิมล กุลาเลิศ

คู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี /สุวิมล กุลาเลิศ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2549 - xvi, 364 หน้า

Y49 M07 D57

974938962X


การตรวจสอบภายใน.
การจัดการองค์การ