อัญชลี.

โตเกียว โตเกียว : Tokyo Tokyo / เรื่องและภาพ, Anchalee - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2548 - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

Y49 M05 D55

9749338383


ญี่ปุ่น--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.2 / อ525ต