พิทยา ว่องกุล

วิธีโกหกเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ = The lies of successful people / พิทยา ว่องกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สายธาร, 2548 - 95 หน้า

Y49 M05 D56

9749609646


การพูดเท็จ
นักบริหาร.
ความสำเร็จ
ผู้นำ

658.4092 / พ671ว