สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.

จิตวิทยาเพื่อการฝึกอบรมผู้ใหญ่ = Psychology for training adult / โดย สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 - 369 หน้า

Y49 M05 D42

9741329407


การศึกษาผู้ใหญ่--แง่จิตวิทยา.
การฝึกอบรม.
จิตวิทยา
จิตวิทยาการศึกษา

374.0019 / ส876จ 2547