พธูสิรี รัตนกาฬ.

ต้องเป็นเถ้าแก่ก่อนเป็นเถ้าถ่าน / พธูสิรี รัตนกาฬ, เขียน - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : แว่นแก่ว, 2548 - 71 หน้า

Y49 M05 D56

9749299582


SMEs (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม).
การจัดการธุรกิจ

658.022 / พ186ต