ผลงานวิชาการของกลุ่มโรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2546) [computer file] / สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข. - กรุงเทพฯ : สำนัก, [2547?]. - 1 แผ่น.

Y49 M05 D00


CD-ROM


โรคเอดส์