ธีรพันธ์ ขอบใจ

การศึกษาวิเคราะห์บทบาทผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นระดับฆราวาส : กรณีศึกษาคริสตจักรพะเยา 1991-2003 / โดย ธีรพันธ์ ขอบใจ. - 2548. - ก-ฎ, 93 หน้า.

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2548.


มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี --วิทยานิพนธ์


ผู้นำ--แง่ศาสนา--คริสต์ศาสนา
คริสตจักรพะเยากับผู้นำ
ผู้นำคริสเตียน

230 / ธ635ก 2548