การสัมภาษณ์ประธาน กอส. [videorecording] / โดย สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทย วันพุธที่ 18 พ.ค. 2548. - [กรุงเทพฯ : กอส.?], 2548. - 2 แผ่น.

Y49 M05 ‬D00


VCD


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท