ทักษิณ ชินวัตร

บรรยายพิเศษ ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก [videorecording] / ทักษิณ ชินวัตร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546. - 2 แผ่น.

Y49 M05 D00


ผู้ว่าราชการจังหวัด
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การบริหารรัฐกิจ