รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา [computer file] / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. - เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547. - 1 แผ่น

Y49 M05 D00


การจัดการสิ่งแวดล้อม--แม่น้ำปิง
การอนุรักษ์น้ำ--เชียงใหม่
การอนุรักษ์น้ำ--ไทย (ภาคเหนือ)


แม่น้ำปิง