เสรี พงศ์พิศ.

ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข / เสรี พงศ์พิศ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2548 - 124 หน้า

Y49 M08 D41

9749348796


ชุมชน--ไทย.
การพัฒนาชุมชน--ไทย.
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่วมทางสังคม.

307.14 / ส929ช