เสนาะ เจริญพร.

ผู้หญิงกับสังคมในวรรณกรรมยุคฟองสบู่ / เสนาะ เจริญพร - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ . - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y49 M08 D11

9743233318


สตรี--ภาวะสังคม.--ไทย
วรรณกรรมไทย--ประวัติและวิจารณ์
สตรีในวรรณกรรม--งานวิจัย

895.9109 / ส915ผ