กัลยา วานิชย์บัญชา

การวิเคราะห์สถิติ : สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา. - พิมพ์ครั้งที่ 8 - กรุงเทพฯ : ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 - 550 หน้า

Y49 M08 D54

9743316736


สถิติธุรกิจ.
สถิติวิเคราะห์.

519.5 / ก399ก 2549