ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน = Job description / ผู้เขียน, ณรงค์วิทย์ แสนทอง. - กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2548. - 372 หน้า.

Y49 M08 D51

9749375149


การวิเคราะห์งาน
การประเมินผลงาน

658.306 / ณ242ต