รีอาร์ดอน, แคทลีน เค.

กลวิธีปกครองคน = Power, influence, and persuasion / โดย แคทลีน เค. รีอาร์ดอน ; แปลและเรียบเรียงโดย เจษฎา ทรงมิตร, ธนิกานต์ มาฆะศิรานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549 - 236 หน้า - หนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจ . - หนังสือชุดหัวใจในการบริหารธุรกิจ .

Y49 M09 D51

9749414187


อำนาจ (สังคมศาสตร์)
อิทธิพล (จิตวิทยา)
การโน้มน้าวใจ

658.4092 / ร499ก