สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล.

การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard / โดย สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548 - 135 หน้า : แผนภูมิ - คู่มือพัฒนาคุณภาพชุด "ก้าวไกลเกินกว่า ISO และ Hospital accreditation" . - คู่มือพัฒนาคุณภาพชุด "ก้าวไกลเกินกว่า ISO และ Hospital accreditation" .

Y49 M09 D56

9749569245


BSC (การประเมินองค์กรแบบสมดุล)
การวางแผนธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / ส723ก 2548