แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี.

มองโลก 360 องศา = 360 degree leader / ผู้เขียน, จอห์น ซี. แม็กซ์เวลล์ ; ผู้แปล, จิรายุทธ ประเจิดหล้า. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 4 - กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549 - 416 หน้า

Y49 M09 D42

974997705X


นักบริหาร.
ผู้นำ

658.4092 / ม853ม