อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์.

มาตรฐานการบัญชี : สาระสำคัญและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (มกราคม 2549) / อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 - 361 หน้า

Y49 M08 D54

9749405706


การบัญชี--มาตรฐาน

657.0218 / อ491ม