ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์

อูฐออม / เรื่องและภาพ, ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 - [32] หน้า : ภาพประกอบ

หนังสือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในโครงการประกวดนิทานภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้"

Y49 M09 D57

9749423844


นิทาน.