วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทร้พย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีโคอินทิเกรชันและเอเรอร์คอร์เร็คชัน = Risk analysis of selected securities in the property development sector in the Stock Exchange of Thailand using cointegration and error correction mechanism / วิสุมิตรา วงศ์เลี้ยงถาวร - 2546 - ก-ฎ, 59 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


หลักทรัพย์.
ความเสี่ยง
อสังหาริมทรัพย์.

332.632 / ว795ก