นาฎธิยา เหล่าพงศ์หาญ

วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนส่วนบุคคล = Risk and return analysis of decision making on personal investment / นาฎธิยา เหล่าพงศ์หาญ - 2546 - ก-ฐ, 104 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ความเสี่ยง
อัตราผลตอบแทน
หลักทรัพย์--อัตราผลตอบแทน.
การประหยัดและการออม--อัตราผลตอบแทน
สลากออมสินทวีสิน--อัตราผลตอบแทน
การลงทุน

332.6 / น454ก