อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างและตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected securities in the building and furnishing materials sector in the Stock Exchange of Thailand by using cointegration method / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา - 2546 - ก-ฎ, 91 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


การลงทุน--การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หลักทรัพย์.
การวิเคราะห์การลงทุน.
ตลาดหลักทรัพย์.
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง.

332.632 / อ846ก