นพรัตน์ ศศิฉาย.

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในสำนักงานเขตเชียงใหม่ 2 = Factors affecting customers' choice in using business loan of Krung Thai Bank Public Company Limited in Chiang Mai Region 2 / นพรัตน์ ศศิฉาย - 2548 - ก-ฎ, 66 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ธนาคารกรุงไทย--การใช้บริการ--เชียงใหม่


พฤติกรรมผู้บริโภค--การศึกษาเฉพาะกรณี--เชียงใหม่
สินเชื่อ.

658.8342 / น184ป