จิตราพรรณ ใจตุ้ย.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of selected securities in the energy sector in the Stock Exchange of Thailand / จิตราพรรณ ใจตุ้ย - 2546 - ก-ฐ, 128 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


หลักทรัพย์.
ความเสี่ยง
พลังงาน.

332.362 / จ457ก