อนุพัฒน์ สิทธิโชคชัยวุฒิ

การวิเคราะห์การลงทุนของหุ้นบางหุ้นในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โดยวิธีการถดถอยแบบสลับเปลี่ยน = Investment analysis of selected stocks in the electrical products and computer sector by swiching regression method / อนุพัฒน์ สิทธิโชคชัยวุฒิ - 2546 - ก-ฑ, 124 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


หุ้นและการเล่นหุ้น.
เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า.
คอมพิวเตอร์
การลงทุน

332.6322 / อ193ก