บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน = Risk analysis of selected electricity generating company in the Stock EXchange of Thailand by using cointegration method / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ - 2546 - ก-ฎ, 101 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


หลักทรัพย์.
ไฟฟ้า.
ความเสี่ยง

332.632 / บ637ก