มุกดา แก้วพนา.

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บและการประมาณการรายได้ภาษีสรรพากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง = A study of tax collection efficiency and tax estimation of Lampang Area Revenue Office / มุกดา แก้วพนา - 2548 - ก-ฑ, 116 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง


ภาษี--ลำปาง

336.2 / ม615ก