ณงคราญ สหัสกุล

การวิเคราะห์ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทที่มีต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งของประเทศไทย : 2540-2546 = The impact analysis of the Thai Baht volatility on frozen shrimp export of Thailand : 1997-2003 / ณงคราญ สหัสกุล - 2547 - ก-ซ, 55 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


เงินบาท.
กุ้งแช่แข็ง--การส่งออก

332.45 / ณ119ก