กฤติยา ทุนอินทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา = Factors influencing Thai gems and jewelry import of the United State of America / กฤติยา ทุนอินทร์ - 2547 - ก-ณ, 139 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


อัญมณี--การนำเข้า--สหรัฐอเมริกา
เครื่องประดับ--การนำเข้า--สหรัฐอเมริกา

382.456882 / ก273ป