สุธิดา เรียงจนะพาธี.

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของการทำฟาร์มไก่ไข่ในจังหวัดเชียงราย = Financial cost-benefit analysis of a layer farm in Chiang Mai Province / สุธิดา เรียงจนะพาธี - 2547 - ก-ฎ, 72 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


ต้นทุนและประสิทธิผล
ไก่ไข่--ต้นทุนและประสิทธิผล
ฟาร์มไก่ไข่--เชียงราย
ต้นทุนการผลิต

338.51 / ส785ก