สาโรจน์ โรจนสาโรจน์.

การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนทางการเงินของโรงเรียนประถมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนในจังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of English program primary school in Chiang Mai Province / สาโรจน์ โรจนสาโรจน์ - 2547 - ก-ฎ, 68 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


โรงเรียนประถมศึกษา--ต้นทุนและประสิทธิผล--เชียงใหม่
ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนการผลิต

338.51 / ส683ก