นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต.

การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจส่งออก : กรณีศึกษาลูกค้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of export business problems : a case study of customers of the International Business Center of a commercial bank in Chiang Mai Province / นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต - 2547 - ก-ฑ, 67 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


สินค้าออก--เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์--เชียงใหม่
การค้าระหว่างประเทศ

382.6 / น399ก