กาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์

การวิเคราะห์แรงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อผลประกอบการของธนาคารสถาบันการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย = An analysis of economic forces influencing earnings of banks, financial institutions and real estate business in Thailand / กาญจนา สิรพงษ์ไพโรจน์ - 2546 - ก-ฎ, 113 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์


ธนาคารและการธนาคาร.
สถาบันการเงิน.
อสังหาริมทรัพย์.

332.1 / ก427ก