รินนภา ฤทธิศร.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของลูกค้าธนาคารออมสินในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting customers' decision to use loan for shop-house business service of the Government Savings Bank in Chiang Mai Province / รินนภา ฤทธิศร - 2547 - ก-ฎ, 63 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ธนาคารออมสิน--เชียงใหม่


สินเชื่อการค้า--เชียงใหม่.

332.7 / ร479ป