เบญจวรรณ จันทรา

ผลกระทบของข้อจำกัดทางด้านสภาพคล่องและการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินต่อพฤติกรรมการบริโภคภาคเอกชนในประเทศไทย = Impact of liquidity constraints and financial deregulation of private consumption behavior in Thailand / เบญจวรรณ จันทรา - 2546 - ก-ฎ, 81 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์


บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
การเงิน

332.4 / บ788ผ