สายสุดา จันทรา

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์บางประเทศในเอเชีย = The relationship between foreign exchange rates and stock market indices in selected Asian ountries / สายสุดา จันทรา - 2547 - ก-ฏ, 103 หน้า

Y49 M09 D57

9746588794


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


เงินตราต่างประเทศ.
ปริวรรตเงินตรา.
ตลาดหลักทรัพย์--เอเชีย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

332.45 / ส663ค