จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์.

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเครื่องบันทึกเวลาของกิจการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for business time recorders in Mueang District, Chiang Mai Province / จีระศักดิ์ กันสุวรรณ์ - 2548 - ก-ฐ, 68 หน้า

Y49 M09 D57


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง


เครื่องบันทึกเวลา
การบริหารงานบุคคล--เชียงใหม่

658.3121 / จ571ป